wrong side of the tracks的意思解释和用法例句,俚语(the) wrong side of the tracks

88 次阅读
- - - - -

(the) wrong side of the tracks

用作名词的意思:(美国俚语)层次较低的邻里,贫民窟

用法及例句:
Fred’ s ashamed that he’ s from the wrong side of the tracks, so to speak.可以说,弗雷德对于自己出身于贫民窟感到羞愧不已。

英汉词典参考:  the  wrong  side  of  tracks

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.199