worth a damn的意思解释和用法例句,俚语worth a damn (或shit)

528 次阅读

worth a damn (或shit)

用作副词及形容词的意思: (常用于否定句)根本(的),值一个屁(的)

用法及例句:
This guy doesn’t sing worth a damn.这个家伙根本不会唱。

She doesn’t like me worth a shit.她压根儿不欢我。

Those promises aren’t worth a damn.那些字据(允诺)顶个屁用。

英汉词典参考:  worth  damn  shit

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.181