wooden top的意思解释和用法例句,俚语wooden top (=woodentop)

80 次阅读

wooden top (=woodentop)

用作名词的意思:(英国俚语)

1.穿制服的警察

用法及例句:
I’m an ordinary flatfoot, a real old wooden top.我是一名普通的巡警,一名真正的老警察。

2.木头木脑的人,头脑迟钝者

用法及例句:
What a wooden top!How can you be so dumb?真是个木头木脑的人!你怎么会这么笨?

英汉词典参考:  wooden  top  woodentop

分类目录:英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.178