wolf down的意思解释和用法例句,俚语wolf (something) down

187 次阅读

wolf (something) down

用作动词的意思:狼呑虎咽地吃成喝(某物)

用法及例句:
Enjoy your food. Don’t just wolf it down.慢慢吃,不要狼呑虎咽。

英汉词典参考:  wolf  something  down

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.244