whole wide world的意思解释和用法例句,俚语(the) whole wide world

87 次阅读
- - - -

(the) whole wide world

用作名词的意思:(美国俚语)各种事物,各个地方

用法及例句:
I’ve searched the whole wide world for just the right hat.就为了找那顶合适的帽子,我到处都找遍了。

英汉词典参考:  the  whole  wide  world

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.142