Tough shit的意思解释和用法例句,俚语Tough shit(=Tough tiddy!)

119 次阅读

Tough shit(=Tough tiddy!). 真要命!糟透了! 太不应该了!:”Tough tiddy!”the boss said.头头说:”这太不像话了!”

Well, my friend, that’ s just tough shit about your tost plane ticket. 唉,我的老伙计,你的飞机票丢了,这简直太糟糕了。

英汉词典参考:  tough  shit  tiddy

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.805