Tommy gun的意思解释和用法例句,俚语Tommy (或tommy) gun

45 次阅读
- -

Tommy (或tommy) gun

用作名词的意思:冲锋枪

用法及例句:
John had met a ruffian carrying a Tommy gun.约翰曾经遇到过一名带着冲锋枪的歹徒。

英汉词典参考:  tommy  gun

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.150