tin-pot的意思解释和用法例句,俚语tin-pot (=tinpot)

79 次阅读
- - -

tin-pot (=tinpot)

用作形容词的意思:(英国俚语)不值钱的,质次的,低下的,无足轻重的

用法及例句:
He is so clever, he makes me feel tin-pot.他如此聪明,使得我自惭形秽。

英汉词典参考:  tin  pot  tinpot

分类目录:英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.169