tin cow的意思解释和用法例句,俚语tin (或tinned) cow

41 次阅读
- - -

tin (或tinned) cow

用作名词的意思:(美国俚语)听装牛奶

用法及例句:
This tin cow is okay in coffee or something, but you can’ t drink it.这种听装牛奶放在咖啡里或者什么里都行,可是你不能直接喝。

英汉词典参考:  tin  tinned  cow

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.157