till the cows come home的意思解释和用法例句,俚语till (或when) the cows come home

232 次阅读
- - - - - -

till (或when) the cows come home

用作副词的意思: 长时间地,永远,没完没了地

用法及例句:
She’ll talk till the cows come home if you let her.你要是让她谈,她会说个没完没了。

英汉词典参考:  till  when  the  cows  come  home

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.205