third degree的意思解释和用法例句,俚语third degree (=third)

440 次阅读

third degree (=third)

用作名词的意思: (警察的)长时间严厉的乃至残暴的盘问,逼供,拷问,疲劳审问

用法及例句:
The police gave him a third degree.警方对他刑讯逼供。

He’s giving me a third degree about some gun he says I had.他说我有枪,正对我严加盘问。

英汉词典参考:  third  degree

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.195