take water的意思解释和用法例句,俚语take (the) water

227 次阅读
- - -

take (the) water

用作动词的意思:(澳大利亚俚语)(在酒吧、旅馆等处)挥霍得身无分文之后离去

用法及例句:
The young man took water quietly when he spent all his money at the bar.那年轻人在酒吧花光所有的钱之后,就悄然离去了。

英汉词典参考:  take  the  water

分类目录:澳大利亚俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.344