tucker 用作动词的意思:(美国俚语)使筋疲力尽,使疲乏 用法及例句:Set us to running, and I coutd ... 阅读全部 »

best bib and tucker 用作名词的意思:最好的衣服 用法及例句:Wear your best bib and tucker to the b... 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2018
15 / 0.160