third rail 用作名词的意思:(美国俚语)烈性酒 用法及例句:You actually drink this stuff? This is ... 阅读全部 »

take gas (=catch a rail) 用作动词的意思:(美国俚语)[冲浪运动用语]控制不住冲浪板面落水 用法及例... 阅读全部 »

rail 用作名词的意思: 1.铁路职工 2.(美国俚语)[军队用语]“一条杠”(指陆平、空军和海军陆战队的中尉)... 阅读全部 »

catch a rail *见take gas 英汉词典参考:  catch  rail 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
15 / 0.043