red-hot mama (=red-hot momma) 用作名词的意思: 1.风骚妖艳的女人 用法及例句:I’m no red-hot ... 阅读全部 »

momma 用作名词的意思:(美国俚语)(尤指大的、好的、有用的)某一特定物品 用法及例句:It’s tim... 阅读全部 »

mama (=momma) 用作名词的意思: 1.老婆,女友 用法及例句:She’s my mama,and you’d belte... 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
15 / 0.043