crumb (something) up (=crum something up) 用作动词的意思:(美国俚语) 1.弄乱、弄脏、弄糟、毁坏(... 阅读全部 »

crumb (或crum) the deal 用作动词的意思:(美国俚语)破坏计划或密谋 用法及例句:Boy, you ccrtainly... 阅读全部 »

crum-box 用作名词的意思:卧室,床 用法及例句:The poor workers live in cheap crum-boxes.穷工人们... 阅读全部 »

crumb (=crum) 用作名词的意思:(美国俚语) 1.[无业游民、牛仔、军队队用语]衣虱,虱子,臭虫 2.[无业... 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
15 / 0.043