on the bleeding edge 用作形容词的意思:(美国俚语)具有最先进技术的 用法及例句:This gadget is br... 阅读全部 »

bleeding 用作形容词及副词的意思: (英国俚语)该诅咒的,该死的,非常 用法及例句:Of course not. y... 阅读全部 »

bleeding heart 用作名词的意思: (装腔作势的)假同情者,假装关心社会改革者 用法及例句:Don’t ... 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
15 / 0.040