beanball(美国俚语) beanball用法一 用作名词的意思:[棒球用语](投球者将球向击球者头部掷去的犯规球... 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
15 / 1.331