B 用作名词的意思:(美国俚语)(执着的)怪念头,幻想 用法及例句:He has a new B that he’d lik... 阅读全部 »

B and B 用作形容词的意思:(美国俚语)以裸体女人为特色的(指袒胸露屁股的) 用法及例句:Many movies ... 阅读全部 »

BA 用作名词的意思:(美国俚语)(裸露着的)屁股 用法及例句:Cover up your BA and see who’s at... 阅读全部 »

bab 用作名词的意思:(美国俚语)海边裸体游泳场 用法及例句:They plan to go on vacation at the bab... 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
15 / 0.283