Abyssinuia! (I’ll be seeing you!的讹变 ) 用作感叹词的意思: 再见! 用法及例句: Now, we̵... 阅读全部 »

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
15 / 0.095