softie的意思解释和用法例句,俚语softie (=softy)

71 次阅读

softie (=softy)

用作名词的意思:

1.温和的人,很好商量的人

用法及例句:
He shouldn’t give you much trouble. He’s such a softie.他不可能给你添很多麻烦的。他是一位很好商量的人。

2.意志软弱、胆小的人

用法及例句:
Don’t worry—he’s a softy.你放心——他胆小得很。

英汉词典参考:  softie  softy

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.151