shut one’s face的意思解释和用法例句,俚语shut one’s face (=shut the face.)

172 次阅读
- - - -

shut one’s face (=shut the face.)

用作感叹词的意思:住口!安静!闭嘴! Oh, shut your face. I’ve heard enough.唉,你别说了,我已经听够了。

Can’t you shut the face, you motor-mouth?你这唠叨鬼,难道你不能把嘴巴闭起来吗?

英汉词典参考:  shut  one  face  the

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.292