shoofly的意思解释和用法例句,俚语shoofly (=shufly)

36 次阅读

shoofly (=shufly)

用作名词的意思:(美国俚语)

1.[警察用语](监督其他警察值勤的)便衣警官,便衣督察

用法及例句:
Fuck the shooflies.I never took a nickle from anybody. 见那些便衣督察的鬼,我从没拿过人家一个子儿。

2.[铁路用语]一段临时线路或铁路

3.[矿工用语]矿内的横向通道

用法及例句:
There’s a number of shuflies in the mine.矿井里有许多横向通道。

英汉词典参考:  shoofly  shufly

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.183