scrape up的意思解释和用法例句,俚语scrape up (= scrape together)

88 次阅读

scrape up (= scrape together)

用作动词的意思: (艰难地)凑集,积攒,拼凑,用尽一切办法

用法及例句:
They scraped up all the talent they had, which wasn’t murh.他们使出了浑身解数,也还是没多大用处。

英汉词典参考:  scrape  up  together

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.192