sarge的意思解释和用法例句,俚语sarge (=Sarge;sargeant 的缩略)

47 次阅读

sarge (=Sarge;sargeant 的缩略)

用作名词的意思:中士

用法及例句:
I’d like to report a violation, Sarge!中士,我要报告一件犯规的事!

英汉词典参考:  sarge  sargeant

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.193