PMJI的意思解释和用法例句,俚语PMJI (pardon me for jumping in 的缩略)

87 次阅读
- - - - - -

PMJI (pardon me for jumping in 的缩略). [计算机用语] 请恕我欣然加入或参与! PMJI, but I have some information that would help you with your problem.请恕我毛遂自荐,但我有些资料会对解决你的问题有所帮助。

英汉词典参考:  pmji  pardon  me  for  jumping  in

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.243