persnickety的意思解释和用法例句,俚语persnickety (=pernickety)

45 次阅读

persnickety (=pernickety)

用作形容词的意思:吹毛求疵的,爱挑剔的,小题大做的

用法及例句:
She’s persnickety about her clothes.她对于衣着十分挑剔。

英汉词典参考:  persnickety  pernickety

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.195