pal around的意思解释和用法例句,俚语pal around (with somebody)

65 次阅读

pal around (with somebody)

用作动词的意思: (与某人)结为知交,做 (某人的)贴心朋友

用法及例句:
Tom and Heidi have palled around for years.汤姆和海蒂已经是多年的知己了。

He palled around with those people.他跟那帮人打得火热。

英汉词典参考:  pal  around  with  somebody

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.607