nong的意思解释和用法例句,俚语nong (=nong-nong)

14 次阅读

nong (=nong-nong)

用作名词的意思:(澳大利亚俚语)蠢人,笨蛋

用法及例句:
What nong put sugar in the salt shaker?是哪个笨蛋把糖放在盐瓶里的?

英汉词典参考:  nong

分类目录:澳大利亚俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.249