no kid的意思解释和用法例句,俚语no kid (或kidding)

38 次阅读
- - -

no kid (或kidding)

用作感叹词及副词的意思:(美国俚语)真的!我不骗你!真的吗?我不信!True story,no kid. 是真事,我不骗你。

No kidding? They won? 真的吗?他们赢了?

No kid,he’s a nice guy. 不骗你,他是一个大好人。

No kidding! I never thought she would do that.不是开玩笑吧!我绝没有想到她会干那事。

英汉词典参考:  no  kid  kidding

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.493