NG的意思解释和用法例句,俚语NG (=ng;no good的缩略)

50 次阅读
- - -

NG (=ng;no good的缩略)

用作形容词的意思:不好的,不行的,无用的

用法及例句:
This gadget’s ng,so give me another one. 这玩意儿不灵,另给一个吧。

英汉词典参考:  ng  no  good

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.204