neb的意思解释和用法例句,俚语neb (=nebbish)

23 次阅读

neb (=nebbish)

用作名词的意思:无足轻重、无能的人

用法及例句:
poor little nebs like Julian一些同朱利安一样可怜的小人物

英汉词典参考:  neb  nebbish

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.214