NBT的意思解释和用法例句,俚语NBT (no big thing的缩略)

36 次阅读
- - - -

NBT (no big thing的缩略)

用作感叹词的意思:(美国俚语)没什么了不得!不是重要的事!Hey, man! Don’t make a fuss! It’s NBT!喂,老兄!别大惊小怪!没什么了不得的!

listen up. Fred. This is NBT, but listen anyway.弗雷德,注意听。虽然这不是重要的事,但无论如何你都听着。

英汉词典参考:  nbt  no  big  thing

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.860