NBG的意思解释和用法例句,俚语NBG (no bloody good的缩略)

34 次阅读
- - - -

NBG (no bloody good的缩略)(美国俚语)完全不中用。非常不可靠

用法及例句:
Rang goes our reason for coming here…But she said it was NBG and that seems to be just aboul right.班说出我们来这里的理由 …不过她说那没用,看来好傢是这样。

英汉词典参考:  nbg  no  bloody  good

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.248