narks的意思解释和用法例句,俚语(the) narks

43 次阅读
- -

(the) narks

用作名词的意思:[潜水员用语](沉人水中上浮时的)减压病

用法及例句:
It’s lucky the ship lies in such shallow water. We shan’t get the narks.幸好那艘船沉在那种浅水里。我们不会患上减压病。

英汉词典参考:  the  narks

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.402