meshuga的意思解释和用法例句,俚语meshuga (=meshugah ,mishugah)

54 次阅读

meshuga (=meshugah ,mishugah)

用作形容词的意思:疯狂的,愚蠢的,糊涂的

用法及例句:
What a meshuga day!真是个疯狂的日子!

This guy is meshugah.这个人发疯了。

英汉词典参考:  meshuga  meshugah  mishugah

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.212