mama的意思解释和用法例句,俚语mama (=momma)

1,518 次阅读

mama (=momma)

用作名词的意思:

1.老婆,女友

用法及例句:
She’s my mama,and you’d belter remember it.她是我的女朋友,这一点你最好记住。

2.(美国俚语)(同性恋)一对女同性恋者中充当女性的人

英汉词典参考:  mama  momma

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.242