leg-up的意思解释和用法例句,俚语(a) leg-up (=a leg up)

342 次阅读
- -

(a) leg-up (=a leg up)

用作名词的意思:

1.优势

用法及例句:
You can go in with a leg-up on other people.你比别人要有优势。

2.援助,支持

用法及例句:
He’ll do OK,but he needs a financial leg up to get started.这事他能干,不过一开始,他需要有经济上的支援。

英汉词典参考:  leg  up

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.598