lay pipe的意思解释和用法例句,俚语lay pipe (或tube)

378 次阅读
- - -

lay pipe (或tube)

用作动词的意思:(美国俚语)指定,详细说明

用法及例句:
You can’t just infer that,you gotta lay pipe.你不能光是推断,你得把事情说清楚才行。

英汉词典参考:  lay  pipe  tube

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.208