in God’s name的意思解释和用法例句,俚语in God’s name (=in hell)

44 次阅读
- - - -

in God’s name (=in hell)

用作副词的意思:到底,究竟

用法及例句:
He never told me where in God’s name he was going. 他从来也不跟我说一声他到底到哪儿去。

Who in hell are you?你到底是谁?

英汉词典参考:  in  god  name  hell

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2018
16 / 0.441