HUA的意思解释和用法例句,俚语HUA (head up ass的缩略)

29 次阅读
- - - -

HUA (head up ass的缩略)

用作副词的意思:心不在焉地,肓目地,愚蠢地,不专心地

用法及例句:
You’re driving pretly HUA today.今天你开车很不专心。

英汉词典参考:  hua  head  up  ass

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.437