gyppy tummy的意思解释和用法例句,俚语gyppy tummy (=gippy tummy)

53 次阅读

gyppy tummy (=gippy tummy)

用作名词的意思: [医学用语]热带腹泻

用法及例句:
I suffered from a gyppy tummy in Egypt last year.去年,我在埃及患过热带腹泻。

英汉词典参考:  gyppy  tummy  gippy

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.423