drift away的意思解释和用法例句,俚语drift away (或out)

34 次阅读
- - -

drift away (或out)

用作动词的意思:不经意地或慢呑吞地走出去,走开,逐渐离去

用法及例句:
Drift out, pal!走吧,伙计!

He spoke his piece and drifted away.他发表了自已的意见,就悠然离开了。

英汉词典参考:  drift  away  out

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2018
16 / 0.539