dipstick的意思解释和用法例句,俚语dipstick (=dipshit)

188 次阅读

dipstick (=dipshit)

用作名词的意思:蠢货,傻瓜,笨蛋,讨厌鬼,该死的家伙

用法及例句:
The other gut is the dipstick.那个人才是笨蛋呐。

We’re broke. dipshit.我们破产了,蠢货。

英汉词典参考:  dipstick  dipshit

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2018
16 / 0.425