day-glo的意思解释和用法例句,俚语day-glo (=Day-Glo)

45 次阅读
- -

day-glo (=Day-Glo)

用作形容词的意思:(美国俚语)花里胡哨的,艳俗的,华而不实的

用法及例句:
Smoldering pageant turns totally day-glo.筹备得很久的盛大演出搞得华而不实。

英汉词典参考:  day  glo

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2019
16 / 0.335