cut the rug的意思解释和用法例句,俚语cut the (或a) rug

289 次阅读
- - -

cut the (或a) rug

用作动词的意思:(美国俚语)[摇摆乐界用语]轻快地跳舞(尤指跳摇摆舞)

用法及例句:
She loves to cut the rug to fast music.她喜欢和着快节奏音乐跳舞。

英汉词典参考:  cut  the  rug

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2020
16 / 0.158