channel hopping的意思解释和用法例句,俚语channel hopping(或surfing, zapping)

57 次阅读

channel hopping(或surfing, zapping)

用作名词的意思:(美国俚语)( 电视机)快速转换或挑选频道

用法及例句:
I wish you would stop channel hopping !希望你别再换台了!

英汉词典参考:  channel  hopping  surfing  zapping

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.174