cat-soup的意思解释和用法例句,俚语cat-soup (=catsup, ketchup)

192 次阅读

cat-soup (=catsup, ketchup)

用作名词的意思:调味番茄酱

用法及例句:
Do you want some cat-soup on your burger?你的牛肉饼上要抹一点蕃茄酱吗?

英汉词典参考:  cat  soup  catsup  ketchup

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.192