Carps的意思解释和用法例句,俚语Carps (=Carp)

53 次阅读

Carps (=Carp)

用作名词的意思:(美国俚语)[戏剧用语]舞台木工的绰号

英汉词典参考:  carps  carp

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.195