candy man的意思解释和用法例句,俚语candy man (=candyman)

458 次阅读

candy man (=candyman)

用作名词的意思:(美国俚语)[黑人用语]毒品贩子

用法及例句:
Lefty said he had to go meet with the candyman.莱夫蒂说他得去跟毒品贩子会面。

英汉词典参考:  candy  man  candyman

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.152